Att renovera energieffektivt

När man bygger nytt eller renoverar en bostad, måste man följa vissa regler om hur energieffektivt huset bör vara. Byggnaden får exempelvis inte överstiga ett visst antal kilowattimmar per år och per kvadratmeter. Genom att räkna ut hur mycket energi en bostad gör av med normalt per år, har man fastställt kraven för användandet av energi. Detta inkluderar uppvärmning och komfortkyla samt fastighetsenergi. Verksamhetsenergiförbrukning räknas ej in i antalet.

Sedan ska det nämnas att reglerna har olika siffror, beroende på var byggnaden är situerad i landet, om det är en lokal eller en större byggnad; det handlar också om sättet den ska värmas upp på, som exempelvis el eller andra metoder.

Dialog med kommunen

Samma regler gäller oavsett om det handlar om nybygge eller renovering även om det finns många skillnader i övrigt att ta hänsyn till. När man renoverar måste man ta hänsyn till så mycket mer som byggnadens förutsättningar, renoveringens omfattning och lov från kommunen eller andra myndigheter. Speciellt när det gäller en allmän föreningsbyggnad. Det är således mycket viktigt att prata med sin kommun först och berätta vad det är man vill göra. Sedan behöver man i många fall söka bidrag hos Boverket eller Länsstyrelsen, beroende på om det gäller kulturbevaring eller en vanlig byggnad.

Energimyndigheten

Idag står alla länder för en miljöutmaning i såväl byggnation som levnadsstandarder och överallt satsar man på att komma nära nollstandard i energiprestanda och förbrukning. Detta gäller inom hela EU, för att skapa så energisnåla system som möjligt i hus och byggnader. Energimyndigheten finansierar flera olika typer av projekt och möjligheter för att komma närmare målet. När det handlar om att bygga nytt, kan det givetvis vara betydligt enklare, men även renoveringsprojekt stimuleras till att ändra sitt, ofta sämre, energiförbrukningssystem. Myndigheten ger företag och föreningar samt privatpersoner råd om hur det går att energieffektivisera och vad man faktiskt kan vinna på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *